อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ประตูควบคุมทางเข้าออก CM-10, CM-20

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบ 1 ทาง หรือ แบบ 2 ทาง

ประตูควบคุมทางเข้าออก

 

CM-10

CM-20

24

48

18

18

36

36

แบบ 1 ทาง

แบบ 2 ทาง

ประตูควบคุมทางเข้าออก ตัวเลขแสดงจำนวนการใช้ แบบดิจิตอล เข้าหรือออกได้ทางเดียว/ชุด

43,775

81,685

 

 

 

 

ราคา 40910.00 บาท