อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

       ความจำเป็นในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้และความคิดวัฒนธรรมการอ่านจะเกิดขึ้นได้เมื่อสังคมนั้นมีความเชื่อว่าความรู้จะนำไปสู่การพัฒนาชาติจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้ และวิธีการเข้าถึงความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคือการอ่านแหล่งรอบรวมและเผยแพร่สื่อการอ่านของโลกคือห้องสมุด การพัฒนาห้องสมุดให้สมบูรณ์จึงเป็นต้นทางการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอ่านที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการอ่านคือผู้ปกครอง ครู บรรณารักษ์ สื่อมวลชน นักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและ รัฐบาล ส่วนสถานที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนคือห้องสมุด ร้านหนังสือ อินเทอร์เน็ต ในบ้าน สถานศึกษา สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะในสังคมไทย ดังนั้นผู้บริหารทุกแห่งจึงสนับสนุนห้องสมุดให้เจริญเติบโตก้าวหน้า ทันสมัยควบคู่กับการพัฒนาสถานศึกษา ให้รับกับคำว่าเป็นมหานครแห่งการอ่าน ประเทศแห่งการอ่านนั่นเอง

 

ร้านสยามไลบรารี่ตระหนักถึงสิ่งนี้จึงได้ดำเนินการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีคุณภาพ ราคาย่อมเยา มารับใช้ท่านและมีบริการฟรีให้แก่ท่าน 8 ประการด้วยกันคือ 

1.ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด 5. จัดทำบัตรรายการครบชุด
2. ออกแบบแปลนห้องสมุด 6. รับปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆในการดำเนินงานห้องสมุด
3. จัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์ห้องสมุด 7. รับสอนการซ่อมหนังสือแบบต่างๆ
4. จัดหาครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ 8. ร่วมพัฒนาห้องสมุดพัฒนางานทุกอย่างในห้องสมุด

 

บริการฟรี 8 ประการโดยบรรณรักษ์มืออาชีพเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ยึดหลักประหยัดได้ประโยชน์คุ้มค่า ทำงานสะดวก บรรยากาศดีเรียบง่ายเป็นกันเอง มีความสุขทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ได้มอบความไว้วางใจให้มีโอกาสรับใช้ท่านเพื่อพิสูจน๋ว่าท่านคือหัวใจของเรา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและตลอดไป โปรดเลือกใช้บริการของเราที่พร้อมสร้างความประทับใจ ให้ท่านเห็นว่าได้ของดีมีคุณภาพราคาถูกและมีบริการเป็นเลิศ

เพราะท่านคือหัวใจของเรา