อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ตู้เก็บสิ่งของก่อนเข้าห้องสมุด LK11-13

ดูรูปภาพขนาดเดิม

แบบถอดประกอบได้

ตู้เก็บสิ่งของก่อนเข้าห้องสมุด

 

LK-11

LK-12

LK-13

36

71

108

10

10

10

77

77

77

ขนาด 1 ช่วง

ขนาด 2 ช่วง

ขนาด 3 ช่วง

ตู้เก็บสิ่งของ ก่อนเข้าห้องสมุดแบบถอดประกอบได้ใช้เหล็กZEGSS

แบ่งเป็นช่องๆ ตู้ละ 24 ช่อง

7,465

13,595

18,630

 

 

ราคา 7465.00 บาท