อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 8 ฉบับ (แบบเอียง)

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก36 ส42 ล13

ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 8 ฉบับ (แบบเอียง) ก36x ส42x ล13

ราคา 6,340 บาท

ราคา 6340.00 บาท