อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 5 ฉบับ (แบบเอียง)

ดูรูปภาพขนาดเดิม

ก36 ส36 ล12

ที่วางเก็บหนังสือพิมพ์ วางได้ 5 ฉบับ (แบบเอียง) ก36x ส36x ล12

ราคา 5,460 บาท

ราคา 5460.00 บาท