อุปกรณ์ห้องสมุด
  เครื่องตัดกระดาษ
  กระดานไวท์บอร์ด
  หนังสือห้องสมุด
  ครุภัณฑ์ไม้
  ครุภัณฑ์เหล็ก
  อุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า :

ตู้เก็บบัตรรายการ

ดูรูปภาพขนาดเดิม

มีหลายขนาด

ตู้เก็บบัตรรายการ

 

ชนิด(ลิ้นชัก)
กว้าง
สูง
ลึก
ขาสูง
รางไม้
รางเหล็ก
2
-
-
-
ไม่มีขา
3,935
4,255
4
14
11
17.5
ไม่มีขา
6,660
7,065
6
20.5
11
17.5
28
9,950
10,595
9
20.5
14
17.5
28
10,755
12,360
12
26.5
14
17.5
28
12,520
13,965
15
33
14
17.5
28
14,605
16,375
16
26.5
18
17.5
28
15,410
17,015
20
33
23
17.5
28
18,540
22,955
24
27
26
17.5
24
22,795
25,680
30
33
29
17.5
24
28,410
32,660
40
33
37
17.5
18
36,755
41,170
60
39
44.5
17.5
12
52,645
60,030 

ราคา 3935.00 บาท